KS. PIOTR SKIBA ze WSPÓLNOTĄ LEW JUDY zaprasza na Pielgrzymkę do Sanktuariów Hiszpanii, Portugalii i Francji 11-21.10.2019
1850 PLN + 450 Eur
NOWOŚĆ!!! Pielgrzymka do Medjugorje 11-18.08.2019
.
1190 PLN
Pielgrzymka do Meksyku do Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe 03.12 – 15.12.2019 13 dni
1330 USD + 3800 zł
Pielgrzymka do Libanu – Śladami św. Charbela 15.10.2019-23.10.2019
4780 zł
Pielgrzymka do Sanktuariów Francji, Hiszpanii i Portugalii 01.10.2019-11.10.2019
autokar+samolot
450 EUR + 1850 ZŁ
Pielgrzymka do Ziemi Świętej szlakiem biblijnym - 8 dni 13.11.2019-20.11.2019
BETLEJEM-JERYCHO-SEBASTA-NABLUS-KANA-NAZARET-TYBERIADA-GALILEA-KAFARNAUM-JEROZOLIMA
590 USD +1650 zł
Pielgrzymka do Grecji " Śladami św. Pawła" 19.09.2019-30.09.2019
VERIA-SALONIKI-FILIPPI- LIDIA-KAVALA-METEORA-KALAMBAKA-KORYNT-SKIATHOS-ATENY
2650 ZŁ
Pielgrzymka do Medjugorje 05.10.2019-12.10.2019
MARIJA BISTRICA-MEDJUGORJE-MOSTAR-KRAVICE-POLCITEJL-SIBENIK
1460 ZŁ
Pielgrzymka do Gruzji i Armenii 12.10.2019-23.10.2019
5200 ZŁ
Pielgrzymka na Jasną Górę z zamieszkaniem w sanktuarium w Dębowcu (polskim La Salette). 16.09-21.09.2019
870 ZŁ
Pielgrzymka do Włoch -Neapol z ks. Dolindo 03.08.2019-11.08.2019
LORETO-SAN GIOVANI ROTONDO-NEAPOL-POMPEJE-CAPRI-RZYM
900 ZŁ+310 EUR
Pielgrzymka szlakiem Serbia-Macedonia-Albania-Czarnogóra-Bośnia i Hercegowina 02-09-2019 11.09.2019
2370 ZŁ

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. ZASADY OGÓLNE.
1.1 Organizatorem pielgrzymek jest DZIEŁO ŚWIĘTEGO JAKUBA SP. Z O.O. z siedzibą w Szczecinie, al. Jana Pawła II 23.

1.2 Niniejsze Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część Umowy – Zgłoszenia. Warunki Uczestnictwa dotyczą wszystkich wyjazdów pielgrzymkowych organizowanych przez DZIEŁO ŚWIĘTEGO JAKUBA SP. Z O.O. Obsługę organizacyjną w/w pielgrzymek prowadzi w imieniu DZIEŁO ŚWIĘTEGO JAKUBA SP. Z O.O. Biuro Pielgrzymkowe „Santiago”, zwane dalej Biurem.

1.3 Przy zawieraniu Umowy – Zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do wnikliwego przeczytania oferty. Podpisanie Umowy – Zgłoszenia oznacza, że Uczestnik (w imieniu własnym i pozostałych Uczestników   z Umowy – Zgłoszenia) zgadza się na warunki             i postanowienia niniejszej umowy.

2. ZAWARCIE UMOWY

2.1 Stronami umowy są: Uczestnik lub osoba, która zawarła umowę na rzecz Uczestnika – Klient i Organizator

2.2 Katalogi, broszury i inne informacje pisemne Biura stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

2.3 Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Klienta z ofertą i podpisaniu Umowy – Zgłoszenia oraz wpłaceniu zaliczki.

2.4 Rozwiązanie lub rezygnacja z Umowy – Zgłoszenia wymaga każdorazowo formy pisemnej.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI
3.1 Miejscem spełnienia świadczeń z umowy jest wskazany przez Biuro rachunek bankowy określony w zawartej z Uczestnikiem umowie lub kasa Biura.

3.2 Przy podpisywaniu umowy na pielgrzymki autokarowe, wymagana jest wpłata zaliczki. Jej wysokość uzależniona jest od terminu podpisania umowy:

* powyżej 120 dni (4 m-ce) – 100zł

* 120 – 31 dni – 30% wartości umowy

3.3 Przy podpisywaniu umowy na pielgrzymkę samolotową, terminy i wysokość wpłat będą ustalane oddzielnie dla każdej pielgrzymki ujęte na Umowie – Zgłoszeniu.

3.4 Określona w umowie cena za świadczenia usługi pielgrzymkowej winna być wpłacona przez uczestnika w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia pielgrzymki.

3.5 Jeżeli zawarcie Umowy – Zgłoszenia następuje na mniej niż           30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki, Klient zobowiązany jest     do zapłaty jednorazowo całej ceny w dniu podpisania umowy. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną przekazane w ustalonych terminach.

3.6 Kolejność wsiadania do autokaru uczestników pielgrzymki, będzie zależna od kolejności wpłaty całej kwoty wartości umowy. Miejsca nie będą numerowane.

3.7 Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

4. ZMIANY ŚWIADCZEŃ
Gdyby po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem pielgrzymki nastąpiły nieprzewidziane przez Biuro odstępstwa lub zmiany               w stosunku do informacji zawartych w Umowie – Zgłoszeniu, Uczestnik zostanie powiadomiony o tym przed rozpoczęciem podróży. W sytuacji, gdy zmianie podlegają istotne warunki (zakres i standard oferowanych świadczeń) uczestnik powinien niezwłocznie po otrzymaniu od Biura informacji w tym zakresie poinformować Biuro, czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od umowy. Zmiana przewoźnika lotniczego, godzin wylotu i wyjazdu lub powrotów, o ile nie zmienia się ilość świadczeń (np. noclegi, czy posiłki) nie jest zmianą istotnych warunków umowy i nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy lub innych roszczeń o charakterze odszkodowawczym.

5. CENA PIELGRZYMKI
Cena ustalona w umowie może być podwyższona jeżeli konieczność podwyższenia ceny wynika z następujących okoliczności: wzrost kosztu transportu, wzrostu opłat urzędowych podatku lub opłat należnych za takie usługi jak opłaty lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrostu kursu walut. Wzrost ceny będzie skuteczny w stosunku do uczestnika wyłącznie po doręczeniu pisemnego zawiadomienia co najmniej 21 dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki.
6. OBOWIĄZKI BIURA
Biuro jest zobowiązane przed zawarciem umowy do podania Uczestnikom ogólnych informacji o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w tym o terminach oczekiwania na wydanie paszportu lub wizy oraz wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w pielgrzymce turystycznej. Biuro jest zobowiązane poinformować uczestnika o szczególnych zagrożeniach dla zdrowia lub życia w miejscu planowanej pielgrzymki oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego.

7. PRAWA UCZESTNIKA
Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych Umową – Zgłoszeniem uczestnictwa. Opłacane świadczenia są ostateczne           i nie mogą być zmienione w trakcie trwania pielgrzymki. Uczestnik uprawniony jest w trakcie trwania pielgrzymki do korzystania                   z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Biura. Uczestnik objęty zostanie również opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Biuro (np. awaria autobusu, przedłużeniem opłat celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów).
8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację programu pielgrzymki oraz                             do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórki określonych w umowie i ofercie. Uczestnik zobowiązany jest           do potwierdzenia aktualnej godziny i miejsca zbiórki  

na 24 godz. sprzed wylotem. Uczestnik zobowiązany jest                 do posiadania dokumentów podróżnych (paszport), wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Biuro) oraz                           do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących   w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefon w pok. hotelowym, korzystanie z minibaru itp.)   nie spełnienie tego obowiązku może skutkować odmową realizacji dalszych świadczeń przez Biuro. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą   za szkody na przedmiotach należących do Biura, innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp. Zgubienie zestawu audioguide , powierzonego uczestnikowi na czas pielgrzymki, będzie skutkowało obciążeniem finansowym w wysokości 200 zł. Biuro może odmówić zabrania na pokład samolotu/autobusu osób nietrzeźwych.
9. REKLAMACJE
W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji pielgrzymki, Uczestnik ma prawo i obowiązek poinformowania o spostrzeżonych uchybieniach pilota do żądania podjęcia środków zaradczych. Reklamacje wniesione do Biura po upływie 30 dni od zakończenia imprezy uznane będą za bezskuteczne. Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia             do biura. Reklamacja uczestnika powinna być sporządzona w formie pisemnej i doręczona listem poleconym na adres Biura. Nie będą rozpatrywane reklamacje przesłane drogą mailową lub faksową. Podstawą reklamacji Uczestnika nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które Biuro nie ponosi odpowiedzialności tj. takie, które wynikają z działań lub zaniechań Uczestnika, działań lub zaniechań osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań i zaniechań nie można było przewidzieć ani ich uniknąć oraz szkód wywołanych działaniem siły wyższej.
10. ODWOŁANIE PIELGRZYMKI
Biuro zastrzega sobie prawo odwołania pielgrzymki najpóźniej               w 21 – szym dniu przed jej rozpoczęciem z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum grupy. Uczestnik zostanie o tym powiadomiony   w pierwszej kolejności telefonicznie lub innym dostępnym sposobem.
11. REZYGNACJA Z PIELGRZYMKI LUB ZMIANA TERMINU
Rezygnacja lub zmiana terminu pielgrzymki przez Uczestnika wymaga pisemnego oświadczenia, doręczonego do Biura w dzień roboczy. Koszty potrąceń kształtują się następująco:
do 45 dni przed dniem wyjazdu stała opłata manipulacyjna – 5 % wartości umowy
od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 10 % wartości umowy
od 30 do 15 dni przed dniem wyjazdu – 35 % wartości umowy
od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu – 60 % wartości umowy
7 dni lub mniej przed dniem wyjazdu – 80 % wartości umowy
w dniu wyjazdu 100 % wartości umowy
Zwroty zaliczek i wpłat będą wypłacane wyłącznie przelewem         na konto. Zwroty waluty- przelewem na konto w przeliczeniu           na złotówki według średniego kursu z dnia wypłaty.

 

Kontakt

Biuro Pielgrzymkowe „SANTIAGO

ul. Św. Jakuba 1, 70-543 Szczecin

Telefon: 91 43 31 196

Czynne: pn – pt. w godz. 10.00 – 17.00

 

+48 690 322 552,

 

Znajdź nas na Facebooku

Katalog 2019

(Katalog gotowy do pobrania)